Thuật ngữ “Corporative Principle” là gì? Tại sao Designer phải biết?