Soạn Content trước trên Googlesheets rồi sync xuống Sketch. Plugin hay quá AE. ;…