Lingo, App quản lý Assets không thể thiếu cho Designer