Được biết #Anima đang phát triển 1 plugin cho Sketch có tên là #Timeline nhằm …