Affordance là gì? (Cập nhập thêm 1 Term cho ký tự A.) #DailyUX #Terms #Keywords #UXHacker #EnglishVersionBelow